ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1000zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Grupa docelowa:

Osoby zaczynające pracę w branży zajmującej się zamówieniami z sektora publicznego.

Ramowy program kursu:

Prawo zamówień publicznych – przegląd podstawowych zasad na przykładzie trybu przetarg nieograniczony:

1) Szacowanie wartości zamówienia,

2) Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół – zakres obowiązków i odpowiedzialności,

3) Ogłoszenie o zamówieniu,

4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

5) Ocena wykonawcy i ocena oferty,

6) Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia,

7) Dokumentowanie postępowania.

Zamówienia z wolnej ręki:

1) Przesłanki do stosowania trybu,

2) Przebieg postępowania,

3) Dokumentowanie.

Zapytanie o cenę:

1) Przesłanki do stosowania trybu,

2) Przebieg postępowania,

3) Dokumentowanie.

Umowa z wykonawcą.

Środki ochrony prawnej.

Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia.

1) Konsekwencje błędów w świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2) Przegląd typowych błędów w postępowaniu,

Warsztat praktyczny – przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.