ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1 950,00 zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Proinvestment);

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Cel szkolenia:

Cel edukacyjny

Szkolenie aktualizuje wiedzę o mechanizmach emocjonalnych, uczy jak budować długotrwałą odporność psychiczną na stres i pewność siebie przez zarządzanie emocjami. Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii, lepsze zdrowie i samopoczucie. Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.

Cele zdefiniowane efektami uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy identyfikują i rozróżniają źródła stresu oraz definiują własny styl reagowania na stres, rozpoznają swoje mocne i słabe strony oraz podstawowe cechy osobowości, precyzują mechanizmy działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.

Umiejętności:

Uczestnicy stosują techniki świadomego oddychania, techniki samoregulacji i samokontroli, czyli świadomego wyrażania i kierowania emocjami, co ułatwia im zapanowanie nad emocjami i stresem. Korzystają z technik rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała oraz inteligencji emocjonalnej. Lepiej rozumieją siebie i innych.

Kompetencje:

Uczestnicy świadomie stosują działania profilaktyczne w ramach zarządzania stresem i emocjami, korzystają z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem, a także budują świadome relacje interpersonalne.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień uczestniczą w wielu stresujących sytuacjach, a także do tych, którzy na każdą sytuację reagują stresem. Adresatem szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych korporacji jak i pracownicy małych a nawet jednoosobowych firm

Ramowy program kursu:

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TRENINGU ANTYSTRESOWEGO:

– najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus,

– oddziaływanie stresu – autoanaliza,

– samoocena poziomu odczuwanego stresu,

– sposoby radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ II. ANTYSTRESOWE DZIAŁANIE NA CIAŁO – TECHNIKI PSYCHORELAKSACYJNE:

– trening neuromięśniowy Jacobsona,

– trening autogenny Schulza,

– wizualizacja,

– szybkie metody na wyciszenie emocji.

MODUŁ III. PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE:

– wyznaczanie celów,

– wyznaczanie priorytetów,

– analiza alokacji własnego czasu,

– realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa.

MODUŁ IV. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE – PODSTAWA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM:

– pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,

– zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,

– informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,

– moje mocne strony – autoanaliza

Formy i metody pracy:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.

W zależności od czasu i potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Sposób walidacji:

Po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres. Innym sposobem jest wypełnienie ankiety w sekretariacie Instytutu.

Prowadzący zajęcia:

Iwona Długosz – Coaching, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie, Przedsiębiorczość.

Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Wykształcenie:

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia magisterskie. Temat pracy: ,,Szkolenia i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy.”

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Zarządzanie, specjalność Ekonomika i Rozwój Przedsiębiorstwa, studia licencjackie. Temat pracy: ,,Motywowanie pracowników jako jeden z elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Kielcach, Technik Hotelarstwa, specjalność Hotelarz.

Doświadczenie:

– Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i motywowanie pracowników – Szkoła w Jeziorku,

– Wykładowca na kierunku Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier,

– Prowadzenie szkoleń z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego,

– Autorskie szkolenie z zakresu motywowania i przełamywania barier komunikacyjnych w

przedsiębiorstwie. PGS Artur Widłak,

– Disc Trainer w projekcie ,,Kompetentny menadżer”.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo.