ZARZĄDZANIE OPERACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 2500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Zapoznanie z integracją różnych technik zarządzania operacyjnego prowadzącą do uzyskania maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa traktowanego jako całość.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w sektorze zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem.

Ramowy program kursu:

Zarządzanie operacyjne – rodzaje technik:

– planowanie produkcji z ekonomiczną wielkością partii i wykorzystaniem zaawansowanego harmonogramowania,

– produkcja odchudzona,

– produkcja zrównoważona z minimalizacją odchyleń,

– produkcja z wykorzystaniem teorii ograniczeń.

Wykorzystanie różnych technik w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej.

Co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne.

Integracja różnych technik i uzyskanie maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu nabywa niezbędnych umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.