ZARZĄDZANIE SOBĄ I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE CZASEM

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 2 050,00 zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

sekretariacie Pro Investment);

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

końcowego.

Cel szkolenia:

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i właściwej organizacji pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów, skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod oraz własnych zasad zarządzania swoim czasem.

Cele zdefiniowane efektami uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy, zasady wyznaczania celów i ich monitorowania, właściwego zarządzania czasem oraz doboru odpowiednich narzędzi usprawniających zarządzania nim.

Umiejętności:

Uczestnicy świadomie ustalają priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami, efektywnie planują kolejność realizacji szeregu zadań, skuteczniej radzą sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu i pracują z większą efektywnością i wydajnością.

Kompetencje:

Uczestnicy korzystają z optymalnych metod zarządzania sobą oraz świadomie tworzą własne zasady zarządzania swoim czasem, efektywnie planują zarządzanie sobą w określonym czasie.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców chcących wzmocnić kompetencje swoich pracowników oraz dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje planowania i organizowania pracy, uodpornienia na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na planowanie pracy.

Ramowy program kursu:

1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:

– zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,

– czas jako osobisty kapitał każdego z nas,

– korzyści z lepszej organizacji,

2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:

– analiza obecnego stylu pracy,

– identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,

– nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,

– zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,

3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:

– cele długo- i krótkoterminowe,

– kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),

– analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów

– cele danej grupy zawodowej,

4. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:

– skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,

– analiza własnej aktywności w ciągu dnia,

– gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,

– zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,

5. Techniki i metody zarządzania czasem:

– główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”

– priorytetyzacja zadań i macierz Eisenhovera

– arkusze planowania indywidualnego i grupowego

– Program Osobistej Efektywności –przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później

– tworzenie harmonogramów

– kamienie milowe

– zasada konstruowania celów SMART

– Metoda 2-2-2

– Technika Pomodoro

6. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:

– metody ustalania priorytetów,

– matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,

– zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,

– wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,

– analiza zadań pod kątem priorytetów,

7. Podsumowanie szkolenia.

Formy i metody pracy:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
W zależności od czasu i potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Sposób walidacji:

Po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres. Innym sposobem jest wypełnienie ankiety w sekretariacie Instytutu.

Prowadzący zajęcia:

Iwona Długosz – Coaching, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie, Przedsiębiorczość.

Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Wykształcenie:

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia magisterskie. Temat pracy: ,,Szkolenia i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy.”

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Zarządzanie, specjalność Ekonomika i Rozwój Przedsiębiorstwa, studia licencjackie. Temat pracy: ,,Motywowanie pracowników jako jeden z elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Kielcach, Technik Hotelarstwa, specjalność Hotelarz.

Doświadczenie:

– Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i motywowanie pracowników – Szkoła w Jeziorku,

– Wykładowca na kierunku Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier,

– Prowadzenie szkoleń z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego,

– Autorskie szkolenie z zakresu motywowania i przełamywania barier komunikacyjnych w

przedsiębiorstwie. PGS Artur Widłak,

– Disc Trainer w projekcie ,,Kompetentny menadżer”.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo.