ZARZĄDZANIE STRESEM I KONTROLA EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH

Liczba godzin: 14 godzin

Cena szkolenia: 1586zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Dostarczenie wiedzy jak zapobiegać stresowi i redukować jego poziom. Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących rodzajów ćwiczeń antystresowych i sposobów kontrolowania emocji w trudnych sytuacjach. Poznanie przyczyn powstawania stresu oraz rozpoznawanie czynników wpływających na jego powstanie. Zainspirowanie i nauczenie uczestników jak zwiększać odporność psychiczną i minimalizować wpływ mechanizmów związanych ze stresem na codzienne funkcjonowanie. Zapoznanie z koncepcją work-life balance.

Skupimy się na skutkach stresu, które zaburzają nasze codzienne funkcjonowanie i utrudniają nam pracę poprzez problem ze skupieniem się, rozstrojenie emocjonalne, nerwowość wynikającą z presji czasu, itd. Poznamy metody pozwalające lepiej zarządzać swoją efektywnością, które pomogą nam zredukować poziom stresu. A także zastanowimy się jak wykorzystać w pracy codziennej krótkie techniki obniżające odczuwany stres.

Grupa docelowa:

kurs przeznaczony jest dla osób, które odczuwają wysokie napięcie i chcą poznać techniki pomagające w redukcji stresu, chcą uzyskać życiową równowagę i OSOBISTĄ „MAPĘ SYTUACJI STRESOGENNYCH”.

Ramowy program kursu:

POJĘCIE „STRESU” – POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA

Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

Z punktu widzenia psychologii można wyróżnić trzy nurty w określaniu stresu:

1. stres jako bodziec (stresor) czy wydarzenie o określonych właściwościach;

2. stres jako reakcja, zwłaszcza emocjonalna;

3. stres rozpatrywany w kategoriach relacji między czynnikami zewnętrznymi a ich odbiorem przez podmiot.

4. Fizyczne objawy stresu: ból głowy, ból żołądka, ból serca (ból w klatce piersiowej), przyspieszone tętno, zawroty głowy, nudności, spocone dłonie, zmęczenie, napięcie mięśni, dzwonienie w uszach, nadwaga lub niedowaga, rozstrój żołądka, biegunka, zaparcia, niechęć do współżycia, częste przeziębienia, niestrawność, zwiększona częstotliwość oddawania moczu, nadkwaśność, wypadanie włosów.

5. Psychiczne i emocjonalne objawy stresu: problemy z koncentracją, trudności z podejmowaniem decyzji ,drażliwość, zły humor, utrata poczucia humoru, niska samoocena, niepokój i lęk, ataki paniki, wahania nastroju, niezdolność do relaksu, poczucie samotności i izolacji, depresja, bezradność

6. Behawioralne objawy stresu: kompulsywne jedzenie, skłonność do nieprzemyślanych działań, częste zmiany pracy, nadużywanie alkoholu lub narkotyków, wycofanie z relacji lub sytuacji społecznych, zbyt długi lub za krótki sen, izolowanie się od innych, zachowania nerwowe (np. obgryzanie paznokci), tiki nerwowe

7. Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)

8. Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)

9. Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona

10. Przyczyny chronicznego stresu:

11. Następstwa długotrwałego stresu.

.„Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron.

II ŹRÓDŁA STRESU

1. Integracja uczestników oraz uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

2. Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)

3. Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?

4. Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)

5. Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)

6. Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”

7. Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

III. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – OSOBISTA „MAPA SYTUACJI STRESOGENNYCH” (AUTODIAGNOZA )

1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

2. Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna

3. Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania

4. Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem

5. Test Martinetta – badanie wieku serca

IV. PRZESZKODY W PROWADZENIU HARMONIJNEGO ŻYCIA, UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat przeszkód w prowadzeniu harmonijnego życia.

2. .Nawyki ograniczające nnowacyjność i elastyczność myślenia oraz otwartą postawę.

3. Rutyna uniemożliwiająca umiejętność przewidywania

4. Budowanie poczucia własnej wartości – jak się nie dać podcinaczom skrzydeł – rola ograniczających przekonań

5. System wartości – ich wpływ na podejmowane decyzje

V W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH

1. Poznanie mentalnych technik pomocnych w przygotowaniu się do trudnych sytuacji.

2. „Karetka pogotowia” – technika radzenia sobie ze stresem w „dysocjacji” – przeżywanie sytuacji stresowej z pozycji obserwatora.

3. Elementy zarządzania sobą w czasie, umiejętność planowania, stawiania celów – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu

4. „Linia czasu” – ćwiczenie pomagające uświadomić uczestnikowi jego potencjał i mocne strony w sytuacjach stresowych

5. FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń

6. Energia mentalna – praca nad samooceną, przekonaniami i nastawieniem

7. Docieranie do osobistych zasobów

8. Emocje w kontekście nowych wyzwań (żonglowanie)

9. Sterowanie własną motywacją poznawczą

VI, TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

1. Wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

2. Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni

3. „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna

4. Trening relaksacji neuromięśniowej

5. Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmację

6. Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe

7. Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową

8. Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona.

VII. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ

1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

2. FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń

3. Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami

4. Odpoczynek i sen

5. Ćwiczenia fizyczne

6. Energetyzująca dieta

7. Muzyka relaksacyjna

Metody szkoleniowe:

• demonstracja praktyczna z objaśnieniem,

• zadania zespołowe interaktywne,

• ćwiczenia grupowe i indywidualne,

• ćwiczenia fizyczne oraz tzw. papier-ołówek,

• ćwiczenia umysłu i gry umysłowe,

• kwestionariusze i testy z autoanalizą oraz omówieniem,

• mini-wykłady interaktywne (z przekierowywaniem pytań),

• dyskusje moderowane,

• praca w podzespołach – opracowywanie działań zaradczych,

• omawianie zadań – kilku-płaszczyznowo np. z metapoziomu.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Prowadzący zajęcia:

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.