ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 1300zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy w zakresie zarządzania służbą zdrowia.

Grupa docelowa:

Osoby pracujące lub chcące podjąć zawód zarządzania w służbie zdrowia.

Ramowy program kursu:

 1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
 2. Ekonomika i zarządzanie podmiotami leczniczymi – studium menedżerskie, dobre praktyki.
 3. Podmiot leczniczy jako spółka prawa handlowego – prawne, ekonomiczne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki.
 4. Podmiot leczniczy na rynku usług medycznych. /Zasady konkurencji, podstawy marketingu i reklamy, badania rynku, programowanie i planowanie rozwoju placówki leczniczej.
 5. Prawo o zawodach medycznych, prawo pracy.
 6. Podstawy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.
 7. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna podmiotu leczniczego oraz lekarzy w związku z praktyką medyczną, systemy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
 8. Działalność podmiotów leczniczych w świetle kontroli przeprowadzonych przez NIK, NFZ, Ministerstwo Zdrowia.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.